جوجوی شماره2 ما دوتا دندون بالاش از وقتی دراومده مارو بیچاره کرده از بس که یهو به هرکسی نزدیکش باشه حمله میکنه یه گاز میگیره

اصلا براش مهم نیست ما خوابیم بیداریم یهو دوتا دندوناشو فشار میده و........

دیروز رختخواب ها روریخته بود رفته بود وسطش نشسته بود.بهش گفتم تو خجالت نمیکشی کار بد کردی؟

با اون چشمای درشتش زل زد بهم گفت:نه!!!