میگویند هرکه پهلویش بشکند با هربار نفس کشیدن یکبار میمیرد و زنده می شود!!!

مادر پهلو شکسته دیده ای؟

میشناسی او را؟

او همان کسی است که 75 روز نفس کشید با پهلوی شکسته!!!