بچه که بودم اعداد عشق را تا 10بلد بودم وقتی از من پرسیدی:چقدر دوستم داری؟تمام انگشتانم را در مقابل نگاهت ظاهر ساختم .

گفتم:10تا

به مدرسه که رفتم معلم خواندن تا100 را به آموخت.وقتی از من پرسیدی چقدر دوستم داری؟

گفتم:100

بزرگتر که شدم خواندن تا1000 را آموختم.وقتی از من پرسیدی؟چقدر دوستم داری؟

گفتم:1000

بعدها فهمیدم اگر از 100بالاتر باشد از 1000هم بالاتر هست.

وقتی دوباره از من پرسیدی چقدر دوستم داری؟

گفتم:بی نهایت دوستت دارم مادر