امروز جوجوی شماره 2 ما 18ماهه شدن.

و واکسن 18ماهگی رو زدن.

خدایا شکرت.