امروز رفته بودیم بیرون جوجوی شماره2یه دفتر یاداشت کوچیک

از تو داشبورد برداشت و انگشت سبابه خودشو میزد و تو دهنش

و کاغذهای دفترچه رو ورق میزد مثلا داشت مطالعه میکرد.

قربون دو تا پسرام برم که اهل مطالعه هستن.