جوجوی شماره1 شبا با آقامون میرن مسجد چون دوست داریم

خاطره ی خوش از مسجد رفتن داشته باشن بعضی شبا آقامون

براشون جایزه میخرن.

دیشب هم باهم دفتر نقاشی شکرستانی خریدن.یه پسره است

که پیتزا داره.

جوجوی شماره1خیلی خوشحاله و همش دفترشو نگاه میکنه

وهنوز توش نقاشی نکرده.